Cước vận chuyển China - Việt Nam

BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN TỪ CHINA VỀ VIỆT NAM

                                                                  Áp dụng từ 01/01/2019