Chính sách bảo mật

NEWTRAN chỉ thu thập dữ liệu Khách hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, email, và mật khẩu thành viên trong file dữ liệu của Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho quý Khách hàng.