Có những hình thức nào để gửi link mua hộ tới Newtran?

Bạn đang có nhu cầu mua hộ một hay nhiều sản phẩm trên các website nước ngoài như Hàn, Anh, Đức, Tây Ban Nha nhưng không biết cách liên hệ với Newtran như thế nào để gửi link mua hộ? Có những cách nào để gửi link mua hộ tới Newtran?