ắt đầu từ tháng 4/2018, NEWTRAN sẽ áp dụng hình thức cung cấp account cho những khách hàng thân thiết đang sử dụng dịch vụ và những khách hàng mới bắt đầu mở tuyến dịch vụ mua hộ, vận chuyển hay hàng gom tại Công ty.